privacy-verklaring

Architectenbureau CORPA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

CORPA
Dorpssttraat 6a
3451 BK Vleuten
06 - 201 68 526

CORPA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan CORPA verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die CORPA verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over het surfgedrag via google analytics
- Bankrekeningnummer

CORPA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Burgerservicenummer (BSN)

CORPA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u te kunnen bellen, e-mailen of factureren indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Ten behoeve van het aanvragen van een omgevingsvergunning.
- CORPA analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
- CORPA verwerkt ook persoonsgegevens indien CORPA hiertoe wettelijk verplicht is, zoals benodigde gegevens voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
- CORPA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
- CORPA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
- CORPA verwijdert het Burgersevicenummer (BSN) uit het systeem, zodra de aanvraag omgevingsvergunning is gedaan. Deze wordt dus niet bewaard.
- CORPA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
- CORPA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CORPA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij CORPA een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die CORPA van u heeft in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@corpa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt CORPA u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. CORPA reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. CORPA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens:
CORPA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met CORPA op. CORPA maakt gebruik van beveiliggingssoftware zoals een virusscanner en firewall om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Disclaimer:
CORPA is gerechtigd de inhoud van deze privacy-verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.